Akcjonariat


Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.422.826,25 zł i dzieli się na 9.691.305 akcji każda o wartości nominalnej 0,25zł, w tym:
9.200.000 akcji serii A
381.150 akcji serii B
110.155 akcji serii C

STRUKTURA AKCJONARIATU

Akcjonariat - stan na 30.03.2016

Akcjonariat AC S.A.

WIM sp. z o.o. 8,13%
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny i PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A. 7,86%
WASKULIT FIZ reprezentowany przez ALTUS TFI S.A. 7,30%
Merak sp. z o.o. 6,70%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 5,26%
Pozostali akcjonariusze 64,75%
Razem 100,00%