Kontrola ITS


INFORMACJA
dotycząca kontroli zgodności montażu u instalatora instalacji zasilania gazem pojazdów samochodowych

Kontrola zgodności montażu wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. nr 232 z dnia 31 grudnia 2003 r. poz. 2333, § 7.1). Kontrolę taką, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadza upoważniony pracownik Instytutu Transportu Samochodowego.


Uwagi ogólne:
• Kontrolowany powinien być przygotowany organizacyjnie i technicznie do kontroli, zgodnie z zagadnieniami podanymi w dalszej części niniejszej INFORMACJI.
• Kontrolowany zapewni kontrolującemu pracownika kompetentnego w zakresie udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw związanych z montażem instalacji, na które zostało wydane świadectwo homologacji.
• Upoważniony do kontroli pracownik ITS ma prawo do skontrolowania wszelkich dokumentów, miejsc montażu, magazynów, wyposażenia kontrolno-pomiarowego, transportu itd., związanych lub mających jakikolwiek wpływ na montaż instalacji.
• Pracownik kontrolujący zobowiązany jest do poufności w zakresie wszystkich spraw związanych z przeprowadzaną przez niego kontrolą.
• Kontrolujący podczas kontroli wypełnia przygotowany uprzednio specjalny kwestionariusz, w którym odnotowuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia.


ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE KONTROLI
1. Informacje podstawowe
1) Wykaz marek samochodów do których montowane są instalacje gazowe.
2) Świadectwo homologacji, na podstawie którego zakład przeprowadza montaż instalacji.
3) Czy zakład posiada udokumentowany system zarządzania jakości serii ISO.
4) Posiadane zezwolenia na prowadzenie działalności.

2. Jakość dostaw (materiały, części podzespoły).
1) Główni kooperanci, dostarczający elementy do montażu (dołączone świadectwa homologacji),
2) Sposób prowadzenia badań odbiorczych (od kooperantów),
3) Składowanie dostaw,
4) Reklamacje dostaw,
5) Zgodność zgłoszonych do Ministerstwa Infrastruktury wykazu stosowanych instalacji z ujawnionymi na wyciągach i świadectwach homologacji.

3. Kontrola i regulacja procesu montażu
1) Zasady doboru instalacji do pojazdu i jej kompletacji.
2) Główne fazy procesu montażu, metody kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej.
3) Czy montaż instalacji jest zgodny z warunkami homologacji (kompletacja, rozmieszczenie, mocowanie).
4) Stanowiska kontrolne i ich wyposażenie (sprawdzanie, wzorcowanie).
5) Pomontażowy proces adaptacji sterowania zasilania gazowego silnika.
6) System dokumentowania wyników kontroli przez instalatora.

4. Personel
1) Personel i jego kwalifikacje.
2) Osoby upoważnione do podpisywania wyciągów ze świadectw homologacji.

5. Procedury kontroli zgodności montażu
1) Czy zakład posiada procedury dla skutecznej kontroli zgodności sposobu montażu instalacji zasilania gazem z typem pojazdu określonym w homologacji.

6. Odbiory zewnętrzne i obsługa użytkownika
1) Dokumentacja pomontażowa i jej przechowywanie.
2) Obieg dokumentacji związanej z wyciągiem ze świadectwa homologacji i nadzór nad tym procesem właściciela świadectwa.
3) Serwis pogwarancyjny.


Podsumowanie

Wyniki kontroli ujęte będą w formie wniosku końcowego. Przedstawiciel kontrolowanego Zakładu oraz kontrolujący akceptują, w formie podpisów wyniki kontroli. Przedstawiciel kontrolowanego Zakładu ma prawo odmówić podpisu, jeśli nie zgadza się z wynikami kontroli. W takim przypadku powinien jednak przedstawić obiektywne dowody nieakceptacji wyników kontroli. W oparciu o wypełniony przez kontrolującego kwestionariusz, kontrolujący (w ciągu 2 tygodni) sporządza sprawozdanie z kontroli, w którym szczegółowo opisane będą stwierdzone niezgodności. Sprawozdanie kończone jest wnioskiem, czy wynik kontroli jest pozytywny czy nie. Jeden egzemplarz sprawozdania przesłany jest kontrolowanemu. W przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z wnioskiem pokontrolnym, może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z kontroli. Odwołanie takie powinno być odpowiednio uzasadnione.


Wymagane dokumenty: