Prospekt Emisyjny


Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzonych zostanie 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2011 roku. Po upublicznieniuAC SA będzie jedynym w Polsce i trzecim w świecie renomowanym producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.

 


Harmonogram oferty publicznej AC SA - Komunikat  Aktualizujący nr 2

25.07.2011

publikacja ceny maksymalnej - patrz Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego

26 07.2011

do godziny 16:00

proces budowania księgi popytu

27.07.2011

podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży

28 – 29.07.2011

przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej

28 – 29.07.2011

przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej

02.08.2011

przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej

02.08.2011

planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW

03.08.2011

zamknięcie Oferty

 

Oferującym akcje spółki AC SA jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w Transzy Detalicznej są przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich, prowadzone przez Millennium Dom Maklerski.

Wiążące informacje zawiera prospekt emisyjny i aneksy.