ROK 2016


Data *Okresy zamknięte
9 marca 2016 r. - Raport roczny za rok 2015 08.01.2016 r.-09.03.2016 r.
15 kwietnia 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
5 maja 2016 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2016 20.04.2016 r.-05.05.2016 r.
5 sierpnia 2016 r. - Raport półroczny za I półrocze 2016 roku
3 listopada 2016 r. - Raport kwartalny za III kwartał roku 2016
   

*Wyżej wymienione okresy zamknięte zostały określone na podstawie art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

 

W związku z wejściem w życie w dniu 03.07.2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, okresy zamknięte poprzedzające publikację raportu półrocznego za I półrocze 2016 r. oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Do pobrania